முகப்பு சேவை
சேவைகள் மற்றும் வசதிகள்

சேவைகளும்வசதிகளும்

எங்கள்முக்கியசேவைகள்

          தனியார்பேருந்துகள்மூலம்பயணிகள்செல்லும்போதுமேற்பார்வை

          சிறப்புபயிற்சிதிட்டங்கள்

          கிராமபயணிகள்போக்குவரத்துவளர்ச்சி

இதரசேவைகள்

          பாடசாலைவேன்சேவைமேற்பார்வை

          முச்சக்கரவண்டிசேவைமேற்பார்வை

          அலுவலகபோக்குவரத்துசேவைமேற்பார்வை

பெறுமதிசேர்சேவைகள்

          பயணிகள்தேவைகளுக்குஏற்பபாதைகளைமீள்உருவாக்குதல்

          மக்களின்முன்முற்கொடுப்பனவுதொடுஅட்டைமுறைமற்றும் 

             கண்காணிப்பு

          விவகாரநவீனதொழில்நுட்பங்களைஏற்றுக்கொண்டசெயல்கள்

          SLTBயில்இணைந்துகாலஅட்டவணைகளைசெயல்படுத்துகிறது

          நவீனபஸ்நிறுத்தங்கள்

          மனிதவளமேம்பாடு

உட்கட்டமைப்புஅபிவிருத்தி

$1·         பேருந்துநிலையஉற்பத்தி

$1·         அதிகாரத்தில்உள்ளமற்றசெயல்படும்பிரிவுகள்

$1·         சாரதிகளுக்கானமத்தியபயிற்சிப்பாடசாலை

$1·         திட்டமிடல்மற்றும்ஆராய்ச்சிபிரிவு

 

Get Tamil

காப்புரிமை © 2014, Road Passenger Transport Authority - Western Province. All Rights Reserved.