முகப்பு எம்மைப் பற்றி தொலைநோக்கு

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


தொலைநோக்கு

 

திறன்மிக்கதும்இ பாதுகாப்பானதும் மற்றும் வினைத்திறன்மிக்க பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை.

  

பணிக்கூற்று

 

எமது பணிக்கூற்றாவதுஇ மேல் மாகாண மக்களுக்கு திறன்மிக்கதும்இ பாதுகாப்பானதும் மற்றும் வினைத்திறன்மிக்க பயணிகள் போக்குவரத்து சேவையை வழங்குவதற்கு மாற்று பயணிகள் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள வர்த்தகர் மூலம் சேவை வியூ+கத்தை திட்டமிடுவதுடன் உட்கட்டமைப்பு வியூ+கங்களையூம்இ பேருந்துகளை வழங்குவதற்கான ஆதரவூடன் அத்துடன் அதன் மேற்பார்வை மற்றும் வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் பயணிகள் சேவையை வழங்கும் வர்த்தகர்களுக்கு போக்குவரத்து வர்த்தகத்தை நிறுவூதல்.

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Get Tamil

காப்புரிமை © 2014, Road Passenger Transport Authority - Western Province. All Rights Reserved.