முகப்பு எம்மைப் பற்றி எமது பணிக்குழாம் மொத்த பணியாளர்கள் (2017.03.31)
Total Staff (2017.03.31) PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்
There are no translations available.

 
 

සේවක සංඛ්‍යා විස්තරය

2017.03.31
                         
අනු අංකය තනතුර වැටුප් කාණ්ඩය සංඛ්‍යාව සේවක සංඛ්‍යාව    
H/O CMB 01 CMB 02 CMB 03 CMB 04 GM 01 GM 02 KLT
1 සාමාන්‍යාධිකාරී HM 1-3 1               1    
2 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) HM 1-1                      
3 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ධාවන) HM 1-1 1               1    
4 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) HM 1-1                      
5 ගණකාධිකාරී MM 1-1 1               1    
6 කළමනාකරු (පාලන) MM 1-1                      
7 කළමනාකරු (ධාවන) MM 1-1 1               1    
8 ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු MM 1-1   1 1 1 1   1   5    
9 පරිගණක පද්ධති පාලක MM 1-1 1               1    
10 අභ්‍යන්තර විගණක MM 1-1 1               1    
11 විදුහල්පති (පුහුණු පාසැල) MM 1-1                      
12 කළමනාකරු (පරියේෂණ, පුහුණු හා සැළසුම්) MM 1-1                      
13 කළමනාකරු (ව්‍යාපෘති) MM 1-1 1               1    
14 කාර්මික නිළධාරී JM 1-1 1               1    
15 ගිණුම් නිළධාරී JM 1-1   1 1 1 1 1 1 1 7    
16 පරිපාලන නිළධාරී (පාලන) JM 1-1 1 1   1 1 1 1 2 8    
17 පරිපාලන නිළධාරී (ධාවන) JM 1-1 1 1 1 1 1 2 1 1 9    
18 පරිපාලන නිළධාරී (ව්‍යාපෘති) JM 1-1 1               1    
19 තොරතුරු තාක්ෂණ නිළධාරී (පරිගණක පද්ධති පාලක) JM 1-1                      
20 අභ්‍යන්තර විගණක නිළධාරී JM 1-1 1               1    
21 උප විදුහල්පති (මධ්‍යම පුහුණු පාසැල) JM 1-1 1               1    
22 පරිපාලන නිළධාරී (පර්යේෂණ,පුහුණු හා සැළසුම්) JM 1-1 1               1    
23 මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී JM 1-1 1               1    
24 පොත් තබන්නා MA 2-1 2               2    
25 කළමනාකරණ සහකාර MA 1-1 35 7 8 6 6 15 14 9 100    
26 ස්ථාන පාලක MA 1-1 2 9 9 4 2 8 15 8 57    
27 රියදුරු උපදේශක MA 1-1 3               3    
28 මාර්ග පරීක්ෂක MA 1-1 8 9 6 2 5 7 8 5 50    
29 වෑද්දුම්කරු PL 3 2               2    
30 රියදුරු PL 3 7 1 1 1 1 1 1 1 14    
31 ආරක්ෂක නියාමක PL 1 6 3   1 2 2 2 5 21    
32 කම්කරු PL 1 3 6 3 1 2 3   1 19    
33 කාර්යාල සහායක PL 1 24   6 1 2 2 3 3 41    
34 වේලාසටහන්කරු PL 1 13 83 51 32 47 56 73 57 412    
35 ලේඛණ භාරකරු PL 1                      
එකතුව   120 122 87 52 71 98 120 93 763    
                           
வெள்ளிக்கிழமை, 28 ஏப்ரல் 2017 12:48 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 

Get Tamil

காப்புரிமை © 2014, Road Passenger Transport Authority - Western Province. All Rights Reserved.