අප නිවහන
පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ තිරසාර සංවර්ධන සංකල්පය යටතේ

එතුමාගේ ඝෘජු අධික්ෂණය සහ මෙහෙය වීම මත ක්‍රියාවට නැංවෙන මතින් නිදහස් රටක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය හා පළාත් අධ්‍යාපන

අමාත්‍යංශය සමග එකාබද්ධව 2019/04/03 වන දින රන්මග පාය ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයෙදී

දිවුරුම් දෙන ලදී.

6  3 -min-min

 

 

mathinthora 02

mathinthora 03

mathinthora 04

mathinthora 05

 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.