අප නිවහන
පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

 

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියටවසර 25 සැමරීම වස්ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහ ලක් වාසි සැමට සෙත්පතා
පවත්වන විශේෂ බෝධිපුජා පිංකම පසුගිය දා 2019/01/25 දින පස්වරු 4.00 ට කැළණිය රජ මහා විහාරස්ථානයේදි පැවැත්වු ලදී.

IMG-cba2789d78cc813a99a3374a9e3c4b3c-V

 

IMG-5a17a93a413ee2e5a21e66032d34efc6-V

IMG-0d71db4811079fea917f794ef374a951-V

 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.