අප නිවහන
සේවක උසස්වීම් ප්‍රදානය *2018-07-11* පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

පරිපලන නිලධාරි (පාලන) තනතුරට උසස් වීම් ලැබූ නිළධානින්

IMG 3642-min-min

මාලා වීරතුංග මිය

IMG 3644-min-min

නදීකා ජිනසේන මෙනවිය

IMG 3646-min-min

නයෝමී නිසංසලා මිය

IMG 3647-min

කුසුම් ශාමලි මෙනවිය

IMG 3650-min

මාර්ග පරීක්ෂක

සම්පත් පෙරේරා මයා

IMG 3651-min

ස්ථාන පාලක

නිපුන අසංක මයා

 

**ප්‍රවාහන අධිකාරිය (බ.ප.) සුබ පැතුම්**

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 අගෝස්තු 02 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 14:59
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.