අප නිවහන
සිංහල අළුත් අවුරුදු උත්සවය 2018 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

2018 වර්ෂයේ අළුත් අවුරුදු උත්සවය 2018-04-20 වන දින අප ප්‍රධාන කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේදී අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්වු ලදී.මේ සදහා බස්නාහිර පළාත් ගරු  ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගරු ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා, බස්නාහිර පළාත්  අධ්‍යාපන අමත්‍ය ගරු රංජිත් සෝමවංශ මැතිතුමා සහ මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ ගරු සභාපති දේශබන්දු තුසිත කුලරත්න මැතිතුමා ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලය මේ සදහා සහභාගී විය.

1 1 600 x 450

2 67 1 600 x 450

1 232 600 x 450

2 4 600 x 400

2 110 600 x 400

2 22 600 x 400

2 159 600 x 400

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 අප්‍රේල් 24 වෙනි අඟහරුවාදා, 15:59
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.