අප නිවහන
නව යතුරුපැදි බෙදාදීමේ උත්සවය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

28377458 2042982412616900 1234210043565017085 n 

මාර්ග පරීක්ෂක නිළධාරීන්හට නව යතුරු පැදි බෙදාදීමේ උත්සවය 2018-02-26 වන දින අප ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වු ලදී.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 මාර්තු 14 වෙනි බදාදා, 17:17
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.