අප නිවහන
සේවක ශ්‍රේණිගත කිරීම පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

 

28377619 2042986072616534 6521473886606062389 n 

සේවක ශ්‍රේණිගත කිරීම් 2018-02-26 වන දින අප ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වු ලදී.

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 ජනවාරි 04 වෙනි සිකුරාදා, 10:43
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.