අප නිවහන
පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව සමතුන් ඇගයීම පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

3333-grade-5-scholarship-examination-cut-off-marks-announced740687784

 

 

 

 

 

 

 

 අපගේ බුද්ධිමත් දරු දැරියන්,

මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සේවය කරන සේවක මහත්ම මහත්මින්ගේ 2017 වසරේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව

විභාගයට පෙනී සිටී දූදරුවන්ගෙන්  07 දෙනෙකු එම විභාගය විශිෂ්ඨ ලෙස සමත්ව ඇත. මේ සම්බන්ධව

සම්පුර්ණ ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය සදහා  මෙතන Click කරන්න

 

අනු අංකය

නිළධාරියාගේ නම සහ තනතුර

කාර්යාලය

දරුවාගේ නම

දරුවාගේ පාසල

ලකුණු මට්ටම

1

අශෝක වික්‍රමනායක මයා - නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) වැ.බ

ප්‍රධාන

ඩොජිත් සෙන්හිරු තරින්ද වික්‍රමනායක

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය

164

2

සුජීව ශ්‍රිමාල් මයා - කළමනාකරණ සහකාර

ප්‍රධාන

තිරන්දි තෙසන්යා හෙට්ටිගේ

මිනු/උඩුගම්පල රෝමානු කතෝලික ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

181

3

කේ.ප්‍රියන්ත ජයසිංහ

ගම්පහ 01

ඩී.එස්.ජයසිංහ

මිනු/නාලන්ද මධ්‍ය මහා විදුහල

165

4

ඒ.පී. මහින්ද ගණේගොඩ

ගම්පහ 02

ඒ.පී. සයුමි නෙත්මිර ගණේගොඩ

බප/ගම් හිරිපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

190

5

එම්.තිලක් කුමාර විරසිංහ - ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු

 ගම්පහ 02

එම්. හර්ෂණ සදරූ වීරසිංහ

බප/ගම් පිටියෙගෙදර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

167

6

ජී.ජේ. අබේවික්‍රම - මාර්ග පරීක්ෂක

ගම්පහ 02

ජී.ජේ. මිහිනද අබේවික්‍රම

බප/ගම් රෙජී රණතුංග විද්‍යාලය

167

7

ලක්මාල් ඉන්දික හල්වතුර - කළමනාකරණ සහකාර

කළුතර

තිසෙන්දි දහමිතා හල්වතුර

ක/මිරිස්වත්ත ජාතික පාසල - දොඩන්ගොඩ

166

පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව

ප්‍රධාන කාර්යාලය                    :  03

කොළඹ 01                             :  06

කොළඹ 02                             :  00

කොළඹ 03                             :  02                                                                                                        සමත් ප්‍රතිශතය =  33.33 %

කොළඹ 04                             :  03

ගම්පහ 01                               :  01

ගම්පහ 02                               :  05

කළුතර                                    :  01

එකතුව                                       21

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 නොවැම්බර් 27 වෙනි සදුදා, 14:04
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.