අප නිවහන පැමිණිලි ප්‍රධාන හා සහකාර කාර්යාලය
ප්‍රධාන හා සහකාර කාර්යාල පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

ලිපිනයන් සහ ඇමතුම් තොරතුරු

 

ප්‍රධාන කාර්යාලය

රන්ගම පාය, 89 B240,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 871353 Fax : 0112 864544

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ගම්පහ කාර්යාලය 01

ජා ඇල පාර,
කණුවාන හන්දිය,
ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 247160 Fax : 0112 247160
ප්‍රධාන කාර්යාලයට දුරින් -28.6km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ගම්පහ කාර්යාලය 02

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව
මිරිස්වත්ත හන්දිය, නුවර පාර, ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 0332226602  Fax : 033 2226802
ප්‍රධාන කාර්යාලයට දුරින් -60km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කළුතර කාර්යාලය

5 වන මහල, කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
ගුඩ් ෂෙඩ් පාර, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 0342223329 Fax : 0342226997
ප්‍රධාන කාර්යාලයට දුරින් -58.9k

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොළඹ කාර්යාලය 01

ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළ බිස්තාන් මාවත,
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 421731 Fax : 0112 424721
ප්‍රධාන කාර්යාලයට දුරින් -9.1km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොළඹ කාර්යාලය 02

1 වන මහල, බොරැල්ල ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළ,
කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 687327  Fax : 0112 687323
ප්‍රධාන කාර්යාලයට දුරින් -5.7km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොළඹ කාර්යාලය 03

කොමර්ෂල් බැංකුවේ සොයිසා පුර,
3 වන මහල, ගාලු පාර,
මොරටුව, ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 635273 Fax : 0112 635273
ප්‍රධාන කාර්යාලයට දුරින් -15km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොළඹ කාර්යාලය 04

නව බස් නැවතුම්පළ, පළමු මහල,
කොළඹ - මඩකලපුව පාර,
හෝමාගම, ශ්‍රී ලංකාව
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 783669 Fax : 0112 098323
ප්‍රධාන කාර්යාලයට දුරින් -20.5km

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 දෙසැම්බර් 28 වෙනි සිකුරාදා, 12:14
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.