අප නිවහන අප ගැන දැක්ම පණිවිඩය
Message පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

 

 12122560 1635101703404975 6099927622933127694 n

Hon. Lalith Wanigarathna

Minister of Provincial Roads, Transport, Co-operative Development and Trade,

Housing and Consturction, Estate Imfrastructure Facilities, Industry and Rural

Development, - Western Province.

 

 

17022518 122546391603773 592319061985103806 n

Deshabandhu Thusitha Kularathne

The Chairman

 Road Passenger Transport Authority (w.p)

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අගෝස්තු 17 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:08
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.