අප නිවහන අප ගැන දැක්ම

                                                                   

දැක්ම

 

 කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂාකාරී වු ගුණාත්මක පිරිවැය ඵලදායි මගී ප්‍රවාහන සේවාවක්

බිහිකිරිම.

 

මෙහෙවර

 

ප්‍රවාහන සේවා සැපයීමට අදාළ සැලසුම් සම්පාදනය කර, අදාළ යටිතල පහසුකම් සපයා,බස් හා වෙනත් මගී ප්‍රවාහන සේවා සම්පාදකයින් මඟින් පළාතේ ජනතාවට ගුණාත්මක පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සැපයීම, නියාමනය කිරීම, බස් රථ හා වෙනත් මගී ප්‍රවාහන සේවා සම්පාදකයිනට සිය ව්‍යාපාර ස්ථාවර කර ගැනීමට අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබාදීම.

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                           

 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.