අප නිවහන බාගත කිරීම පුරප්පාඩු
පුරප්පාඩු පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

                                                                                                            පරිපාලන චක්‍රලේඛ : 112

මගේ අංක: ටීඒ/5/1/12

මාර්ගස්ථ මගි ප්‍රවාහන අධිකාරිය,

ප්‍රධාන කාර්යාලය,

බත්තරමුල්ල.

2017-10-02

තනතුරු පුරප්පාඩු සදහා අයදුම්පත් කැදවීම.

මෙම අධිකාරියේ පුරප්පාඩුව පවත්නා මතු දැක්වෙන තනතුරු සදහා බදවා ගැනිමට සලකා බැලීම පිණිස සුදුසුකම් සහිත අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත්‍ර කැදවනු ලැබේ.

  1. පරිපාලන නිලධාරි (පාලන) JM 1-- ii ශ්‍රේණිය    - තනතුරු 03 යි

           

            සුදුසුකම්

                        ක්ෂේත්‍රයට අදාලව වසර 05 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලද කළමණාකරණ සහකාර සේවයේ නියුතු නිලධාරින්ට අයදුම් කළ හැකිය.

                        (ඉහළ අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් සපිරූ අපේක්ෂකයින්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනු ලැබේ)

වැටුප් පරිමාණය:

                        රු. 20,525/- + 10*365/- + 18*550/- = 34,075/-

            2020 වැටුප් පරිමාණය

                        රු. 42,600/- + 10*755/- = 18*1,135/- = 70,580/-

          02.     පොත් තබන්නා (MA 2 – 1)- iii ශ්‍රේණිය             තනතුරු 02

            අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

                    i.          සිංහල/ දෙමළ, ඉංග්‍රිසි භාෂාව, ගණිතය යන විෂයයන් ඇතුළුව විෂයයන් 04 කට සම්මාන සහිතව එකවරක දී විෂයයන් 06 ක් සමග අ.පො.(සා/පෙළ) විභාගය සමත්විම සහ එක්වරක දී විෂයයන් 03 ක් ඇතිව අ.පො.(.පෙළ) වාණිජ අංශයෙන් සමත් විම.

                    ii.         අ.පො.ස(උ.පෙළ) විභාගයේ දී සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයට අමතරව අවශ්‍ය කරන විෂයන් සංඛ්‍යාව සමත් වීමෙන් තෘතිය අධ්‍යාපන පාඨමාලාවන් හැදෑරීමට අවශ්‍ය කෙරෙන සාධනීය මට්ටම අත්පත් කර ගෙන තිබිම.

වෘත්තීය සුදුසුකම්.

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ශිල්පීය සංගමයේ  (AAT) ආශ්‍රිත සාමාජිකත්වය හෝ ICASL පදනම්  විභාගය සමත්වීම.

                                                            හෝ

උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා විභාගයේ පළමු වසර සමත්වීම

හෝ

පිළිගත් ආයතනයකින් ලද ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත් (N.V.Q) 05 මට්ටමට අඩු නොවන පොත් තැබීම පිළිබදව වන කවර හෝ වෙනත් පුහුණුවක් සමග පිළිගත් ආයතනයක පොත් තැබීම හෝ ගණනනටය සම්බන්ධ වසර 03 ක සේවා පළපුරුද්ද.

වැටුප් පරිමාණය

                        රු. 14,610/- + 10*145/- + 7*170/- + 4*240/-+ 20*320/- = 24,610/-

            2020 වැටුප් පරිමාණය

                        රු. 30,310/- + 10*300/- +7*350/-+4*495/-+ 20*660/- = 50,940/-

03. ස්ථාන භාර නිලධාරි (MA 1 – 1)iii ශ්‍රේණිය     පුරප්පාඩු  05

                        (පුරප්පාඩුව පවතින හදුනාගත් නැවතුම්පල සදහා අනුයුක්ත කරනු ඇත)

සුදුසුකම්

අධිකාරියේ ප්‍රාථමික සේවා ගණයන් හි (පුහුණු/ නුපුහුණු ) සේවයේ නියුතු වසර 05 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ  පහත අධ්‍යාපන  සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන්ට ඉල්ලුම් කළ හැක.

            අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

පහත විෂයන් ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ 04 ක් සහිතව   අ.පො.(සා/පෙළ) විභාගයෙන් විෂයයන් 06 ක් සමත් වීම.

  1. භාෂාව ( සිංහල  / දෙමළ,)
  2. ඉංග්‍රිසි භාෂාව
  3. ගණිතය

            වැටුප් පරිමාණය

                        රු.13, 450/- + 10*145/-+ 7*170/- + 4*240/- + 20*320/- = 23, 450/-

            2020 වැටුප් පරිමාණය

                        රු. 27,910 /- + 10*300/- +7*350/-+4*495/-+ 20*660/- = 48,540/-

  1. (MA 1 – 1)iii ශ්‍රේණිය     පුරප්පාඩු  05

            සුදුසුකම්

අධිකාරියේ ප්‍රාථමික සේවා ගණයන් හි (තාක්ෂණික / තාක්ෂණික නොවන) සේවයේ නියුතු වසර 05 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ  පහත අධ්‍යාපන  සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන්ට ඉල්ලුම් කළ හැක.

            අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

පහත විෂයන් ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ 04 ක් සහිතව   අ.පො.(සා/පෙළ) විභාගයෙන් විෂයයන් 06 ක් සමත් වීම.

  1. භාෂාව ( සිංහල  / දෙමළ,)
  2. ඉංග්‍රිසි භාෂාව
  3. ගණිතය

            වැටුප් පරිමාණය

                        රු. 13, 450/- + 10*145/-+ 7*170/- + 4*240/- + 20*320/- = 23, 450/-

2020 වැටුප් පරිමාණය

                        රු. 27,910 /- + 10*300/- +7*350/-+4*495/-+ 20*660/- = 48,540/-

අධ්‍යාපන සහ සේවා පළපුරුද්ද සනාථ කෙරෙන සහතික පත්‍ර පිටපත් සහිතව  ඔබ විසින් සකස් කරනු ලබන අයදුම්පත්‍ර අංශ ප්‍රධානි / ප්‍රාදේශීය කළමණාකරුගේ නිර්දේශ සහිතව   2017-10-16දිනට පෙර මා වෙත යොමු කළ යුතුය.  මුලික සුදුසුකම් සපුරා නොමැති , අසම්පූර්ණ සහ ප්‍රධානියා මගින් යොමු කෙරෙන අයදුම්පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර, ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් සුදුස්සන් තෝරා ගනු ලැබේ.

(දේශබන්දු තුසිත කුලරත්න)

සභාපති

පිටපත්   1.සාමාන්‍යාධිකාරි                                              : දැ.ගැ.ස

2. නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (පාලන)                  : දැ.ගැ.ස

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 දෙසැම්බර් 24 වෙනි සදුදා, 11:33
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.