අප නිවහන සේවාවන් සැපයුම්කරු
බලපත්‍ර පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

Permits

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අගෝස්තු 11 වෙනි සිකුරාදා, 11:59
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.