අප නිවහන සේවාවන් සිසුසරිය
සිසු සැරිය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

රජයේ සහනාධාර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂම මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නව “සිසු සැරිය

පාසල් බස්රථ සේවා සදහා ඉල්ලුම් කිරිම.

 

 I.      “ සිසු සැරිය“  සේවාවට අදාල පැසැලේ ඉල්ලීම . (අදාල ආකෘති පත්‍රයට අනුව සම්පූර්ණ කරන්න)

 

 II.   ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැදුනුම් පතෙහි පිටපතක්.

 

III. මෝටර්රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරන ලද බස්රථයේ ( ඔමිණි කරන ලද) ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක්.

 

 

IV.   ප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් නිකුත කරන ලද මගී සේවා අවසර පත්‍රෙය් පිටපතක්.

 

V.      රක්ෂණ සහතිකයේ පිටපත්.

 

VI.    ආදායම් බලපත්‍ර යේ පිටපතක්

 

VII. බස්රථ යෝග්‍යතා සහිතකයේ පිටපතක්

 

VIII. රියදුරු / කොන්දොස්තර හැදුනුම්පත් වල පිටපත්

 

 IX.     අදාල ගාස්තු සටහනේ පිටපතක් ( 2017-07-01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන , ආරම්භක ස්ථානය සහ ගමනාන්ත පාසල අතර)

 

 X.       ආරම්භය සහ අවසාන පාසල අතර කාල සටහනේ පිටපතක්

 

XI.      මාර්ගයේ දළ කටු සටහනක් (ආරම්භක ස්ථානය සහ ගමනාන්ත පාසල අතර තනි අතට දුර සනාථ කළ වාර්තාවක් සමග)

 

ප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරන ලද නිර්දේශිත ලිපිය

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අගෝස්තු 14 වෙනි සදුදා, 09:00
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.