අප නිවහන තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත් නිළධාරින්
තොරතුරු නිළධාරීන් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
නිළධාරියාගේ නම නිත්‍ය තනතුර තෙරතුරු දැන ගැනීමේ පනතට අදාල නතතුරු දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
එල්.ඩි.ජේ.සී. පෙරේරා මයා සමාන්‍යාධිකාරී අභියාචනා නිළධාරී 0112-868613    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ඩබ්.එම්.අයි.කේ. විජේරත්නායක මයා නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී(ධාවන) තොරතුරු නිළධාරී 0112-887873    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතුල පෙරේරා මයා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු (කොළඔ 01 ප්‍රා.කා) තොරතුරු නිළධාරී 0112-421731    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එම්.එල්. ආරියරත්න මයා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු (කොළඔ 02 ප්‍රා.කා) තොරතුරු නිළධාරී 0112-687327    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ප්‍රසන්න මඩවල මයා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු (කොළඔ 03 ප්‍රා.කා) තොරතුරු නිළධාරී 0112-635273    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අශෝක වික්‍රමනායක මයා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු (කොළඔ 04 ප්‍රා.කා) තොරතුරු නිළධාරී 0112-098320    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එස්.ඒ.යු ප්‍රේමරත්න මයා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු (ගම්පහ 01 ප්‍රා.කා) තොරතුරු නිළධාරී 0112-247150    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එම්.ටී.කේ වීරසිංහ මයා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු (ගම්පහ 02 ප්‍රා.කා) තොරතුරු නිළධාරී 033-2226602    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ජේ.ඒ ලලිතා පෙරේරා මෙනවිය ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු (කළුතර. ප්‍රා.කා) තොරතුරු නිළධාරී 034-2223329    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එච්.එන් රත්නායක මයා පරිපාලන නිළධාරී (පාලන) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 0112-877421    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ඒ.ටී.ජේ සොයිසා මෙනවිය පරිපාලන නිළධාරී (පාලන) (කොළඔ 01 ප්‍රා.කා) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 0112-421731    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අර්.කේ. තිලකරත්න මයා පරිපාලන නිළධාරී (ධාවන) (කොළඔ 02 ප්‍රා.කා) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 0112-687327    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සමන්මලී පෙරේරා මිය පරිපාලන නිළධාරී (පාලන) (කොළඔ 03 ප්‍රා.කා) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 0112-635273    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ලලනි ලියනගේ මිය පරිපාලන නිළධාරී (පාලන) (කොළඔ 04 ප්‍රා.කා) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 0112-098320    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එච්.ඒ.එෆ්. ප්‍රියදර්ශනී මිය පරිපාලන නිළධාරී (පාලන) (ගම්පහ 01 ප්‍රා.කා) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 0112-247150    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ඩබ්.එල්. චානක ලංකානන්ද මයා පරිපාලන නිළධාරී ( පාලන) (ගම්පහ 02 ප්‍රා.කා) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 033-2226602    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අර්.ඒ.පී. රණසිංහ මිය පරිපාලන නිළධාරී ( පාලන) (කළුතර. ප්‍රා.කා) සහාය තොරතුරු නිළධාරී 342223329    මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ජූනි 21 වෙනි බදාදා, 11:45
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.