අප නිවහන සේවාවන් බලපත්‍ර අයිතිය සංශෝධනය
අයිතිකරු පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

අයිතිය සංශෝධනය කිරීම (දැනට ධාවනයේ පවතින බස්රථ සදහා පමණක් නව අයිතිකරු වෙනුවෙන් අයිතිය සංශෝධනය කරනු ලැබේ.)

අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි

 

I.               බලපත්‍ර ලාභියා බස්නාහිර  පළාත තුළ පදිංචිකරුවකු විය යුතුය.  එසේ නොවන අවස්ථා වල දි ඉල්ලුම්කරු බස්නාහිර පළාත තුළ දැනට පදිංචිව සිටින බවට අදාල ග්‍රාම සේවක නිලධාරි මහතාගේ සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම සහතිකය අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් සහතික කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

 

II.            ලියාපදිංචි සහතික මගින් (මුල් පිටපත) හිමිකරු නමට බස්රථය ලියාපදිංචි කර තිබිය යුතුය. (වෙනත් ලියවිලි භාරගනු නොලැබේ) මෙයට  අමතරව මූල්‍ය පහසුකම් යටතේ මිළට ගත් බස්රථයක් නම්, අදාල මූල්‍ය සමාගමෙන් නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි 

 

  III.            ලියාපදිංචි අයිතිකරු නමින් සියලු මගීන් සහ දේපළ සදහා තෙවන පාර්ෂව  අසීමිත රක්ෂණ සහතිකයේ මුල් පිටපත තිබිය යුතුය.

 

IV.                ආදායම් බලපත්‍රය මුල් පිටපත (පසුගිය වසරේ)

 

V.             මාර්ග බලපත්‍රය පැවරිමට එකග වන බවට මාස 06 කට වඩා කල් ඉකුත් නොවූ දිවුරුම් ප්‍රකාශ මුල් පිටපත රු.50/- ක මුද්දර අලවා (සමාදාන විනිසුරුවරයකු අත්සන් කර සහතික කරන ලද)

 

 VI.               රියදුරු බලපත්‍රය (වෙනත් බස්රථයකට ඉදිරිපත් නොකරන ලද වසරකට වඩා පැරණි බලපත්‍රයක් විය යුතුය.)

 

VII.              රියදුරු වෛද්‍ය සහතිකය.

 

VIII.            කොන්දොස්තර බලපත්‍රය (බස්නාහිර පළාත් මෝටර්රථ  කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද)

 

IX.               ඉල්ලා සිටිනකාලයට වලංගු වාහනයේ යෝග්‍යතා සහතිකය.

 

වැදගත්

Ø  ඇටෝර්නි බලපත්‍රය මගින් අයිතිය සංශෝධනය කරනු නොලැබේ.

 

Ø  බස්රථය ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

 

Ø  අයිතිය සංශෝධනයක දි බස්රථය හා මාර්ග බලපත්‍රය නව හිමිකරුට පැවරීමේ දි අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය පැරණි හිමිකරුගේ පදිංචි ප්‍රදේශයේ සාමදාන විනිසුරු මහතකු ඉදිරිපිට දී  රු.50/- ක මුද්දර ගසා අත්සන් කර ගත යුතු අතර, එම දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ අත්සන පැරණි හිමිකරුගේ අත්සන බවට ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු මගින් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

Ø  ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලු ලිපි ලේඛණ සත්‍ය හා නිවැරදි බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්.

 

Ø  අයිතිය සංශෝධන ගාස්තුව රු.100,000/- කි.

 

Ø   පෙර ගෙවුම් කාඩ්පත් භාවිතා කළ හැකි ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුතු යන්ත්‍රයක් ලබා තිබිය යුතුය.

 

 

අයිතිකරු මියගිය විට අයිතිය සංශෝධනය කිරීම.

 

අංක 01 යටතේ තිබෙන සියලුම ලේඛණ වලට අමතරව පහත සදහන් ලේඛණ අවශ්‍ය වේ.

 

 

I.             භාර්යාව හෝ ස්වාමියා සිටී නම් ඔහු හෝ ඇය ඉදිරිපත්වී අයිතිය සංශෝධනය කරගත යුතුය.

 

 

 II.            පහත සදහන් ලේඛණ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

 

Ø  මිය ගිය අයගේ මරණ සහතිකය මුල් පිටපත

 

 

Ø  විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත

 

 

Ø  ග්‍රාම සේවක සහතිකය (පදිංචිය පිළිබද හා පවුලේ සාමාජික සංඛ්‍යාව දැක්වෙන, ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහතික කළ)

 

 

Ø  වයස අවු, 16 ට වැඩි දරුවන්ගේ කැමැත්ත සම්බන්ධයෙන් සාමදාන විනිසුරුවරයකු සහතික කළ ලිපිය.

 

 

Ø  එක් දරුවෙකුට පවරන්නේ නම් මවගේ හෝ පියාගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ සමග අනෙකුත් දරුවන් මාර්ග බලපත්‍රය පැවරිම සම්බන්ධව  කැමැත්ත පලකිරීමේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය.

 

 

Ø  සියලුම දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික වල මුල් පිටපත්.

 

 

         111.  බස්රථය ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

 

අයිතිකරු විදේශ ගතව  තිබෙන අවස්ථාවක අයිතිය සංශෝධනය

 

අංක 02 යටතේ තිබෙන සියලුම ලේඛණ වලට අමතරව පහත සදහන් ලේඛණ අවශ්‍ය වේ.

 

 

 I.              විදේශ ගත වූ බවට සනාථ කිරීම සදහා ආගමන හා විගමන පාලක වෙතින් ලබාගත් ලිපියක්.

 

 

II.             අදාල රටෙහි තානාපති කාර්යාලය හරහා ලියාපදිංචි අයිතකරු විසින් නව අයිතිකරු වෙත ලබා දෙනු ලැබූ ගිවිසුම් පත්‍රයක්

 

 

III.        ඇටෝර්නි  බලපත්‍රයක් ලබා දි ඇත්නම් එය වලංගු බවට ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහතික කර තිබීම. (ඉදිරිපත් වන දිනට)

 

 

වැදගත්

 

Ø  ඇටෝර්නි බලපත්‍රය මගින් පමණක් අයිතිය සංශෝධනය කරනු නොලැබේ.

 

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අගෝස්තු 12 වෙනි සෙනසුරාදා, 12:10
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.