අප නිවහන සේවාවන් බලපත්‍ර බස් රථයක් ආදේශනය
බස්රථයක් ආදේශනය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

බස්රථයක් වෙනුවට බස්රථයක් යෙදවීම සදහා (අවශ්‍ය ලියකියවිලි)

 

ඉහත සදහන් ලේඛණ වලින් අංක 2 (V) හැර අනෙකුත් ලේඛණ අවශ්‍ය වේ. ඊට අතිරේඛව පහත සදහන් ලේඛණ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

I.                     අවසන් වරට ධාවනය වූ මාස 03 ක ධාවන වාර්තා පිලිවෙලින්.

 

II.                   කාලය ලබාගත් ලිපියක් (දින 60-90)

 

III.               වෙනත් පළාත් සභාවක ධාවනය වූ බස්රථයක් නම් එම පළාත් සභාවට අයත් අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරන ලද මුදා හැරීමේ ලිපිය.

 

 IV.              අන්තර් පළාත් අතර, ධාවනය වූ බස්රථයක් නම් එම ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාවෙන් ලබාගත් මුදා හැරීමේ ලිපිය.

 

 V.               ගමන් ආරම්භක  සහ ගමනාන්තය පළාත් සභා දෙකකට අයත් වන්නේ නම් පමණක් එම පළාත් සභා දෙක මගින් මුදා හැරීමේ ලිපි දෙකක්.

 

VI.                පසුගිය වසරේ ආදායම් බලපත්‍රය.

 

VII.             එම ආදායම් බලපත්‍රය මගී ප්‍රවාහනය කිරිම යටතේ ලබා නොගත් ආදායම්  බලපත්‍රයක් නම් බස්රථය ලියාපදිංචි දිනයේ සිට ඉදිරිපත් වන වර්ෂය දක්වා පිළිවෙලින් ආදායම් බලපත්‍රය පිළිබදව විස්තර වාර්තාවක් පළාත් මෝටර්රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් / අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ලබාගෙන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

VIII.            එම ලේඛණය ඉදිරිපත් කිරිමට නොහැකි වන අවස්ථා වල දි ලියාපදිංචි දිනයේ සිට  අදාල මාර්ග බලපත්‍ර ගාස්තු දඩ සමග ගෙවීමට සිදුවේ.

 

 

 IX.            අඛණ්ඩව මගී ප්‍රවාහනයේ යෙදි ඇති බස්රථ සදහා අදාල මගී ප්‍රවාහන අධිකාරි වලින් ලබාගත් මුදා හැරීමේ ලිපිය සහ අවසන් වරට (පවත්නා වර්ෂය සදහා) ලබාගත් ආදායම් බලපත්‍රය ප්‍රමාණවත් වේ.

 

 X.              බස්රථය ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

 

XI.             ඇටෝර්නි බලපත්‍ර භාරගනු නොලැබේ.

 

 XII.           ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලු ලිපි ලේඛණ සත්‍ය හා නිවැරදි බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අගෝස්තු 11 වෙනි සිකුරාදා, 16:28
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.