අප නිවහන සේවාවන් මගී අයිතිවාසිකම්
Passenger rights පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගීන්ගේ අයිතිවාසිකම්

 • බස්රථයබස්නැවතුම්පලින්පිටවීමටපෙරගමනාරම්භයේදීමගමනාන්තයවෙතටිකට්පතක්

ලබාගැනීමේඅයිතියක්ඔබටඇත.

 • ප්‍රවේශපත්‍රයක්ලබාගැනීමේදීගමනාරම්භයගමනාන්තයදිනයවේලාවසහබස්රථයේ

ලියාපදිංචිඅංකයදැක්වෙනලෙසලබාගැනීමේඅයිතියක්ඔබටඇත.

 • ගාස්තුගෙවානම් කරනලදගමනාන්තයවෙතඔබටඅරක්ශිතවගමන්කිරීමේඅයිතියක්ඇත.
 • ගාස්තුගෙවාප්‍රවේශපත්‍රයක්ලබාගත්ඔබටකොන්දොස්තරගෙන්සහරියැදුරාගෙන්ආචාරශීලි

සේවාවක්ලැබීමේඅයිතියක්ඇත.

 • වයසඅවුරුදු 3-12ත්අතරමගීන්වෙනුවෙන්අර්ධගාස්තුප්‍රවේශපත්ලබාගැනීමේ

අයිතියක්ඇත.

 • සුඛෝපභොගීබස්රථයකදීනම්වායුසමනයවිඳීමේඅයිතියක්සහආසනගණන

ඉක්මවාමගීන්නංවාගැනීමටවිරුද්ධවීමේඅයිතියක්ඇත.

 • බස්රථයතුල දීනීතියෙන්දුම්පානයටඑරෙහිවීමේඅයිතියක්ඔබටඇතිඅතර ප්‍රවාහනසේවාබස්රථතුලදුම්පානයනීතියෙන්දතහනම්වේ.
 • බස්රථයපදවනරියැදුරුවේගසීමාඉක්මවාරථයපදවයිනම්අනවශ්‍ය   ලෙසබසයනවතාගෙනසිටියිනම්මාර්ගනීතිකඩකරමින්ධාවනයේයෙදේනම්එවැනි

වැරදිවලටවිරුද්ධවීමේඅයිතියක්ඔබටඇත.

 • ඔබවිසින්ගමන්ගන්නාබස්රථයතුලශ්‍රව්‍යදෘශ්යඋපකරණසවිකොටතිබේනම්සහඑම

උපකරණවලින්නිකුත්වනශබ්දයඩෙසිබල් 80ටවඩාවැඩිනම්එයටවිරුද්ධවීමටඔබට

අයිතියක්ඇත.

 • ඔබයම් කිසිරජයේමාර්ගබලපත්‍රලාභීබස්රථයකගමන්ගනී නම්එහිදොරවල්විවෘත

කරගෙනයාමටවිරුද්ධවීමටඔබටඅයිතියක්ඇත.

 • ධාවනයවනබස්රථයතුලසිටිනවටිනාමපුද්ගලයාවශයෙන්ව්යක්තසහමිත්‍රශිලිසේවාවක්

ලැබීමේඅයිතියමගීඔබටඇත.

 • බස්රථතුලසේවයකරනසේවකයන්හටමත්ද්‍රව්‍යතහනම්වනඅතරමතින්තොර සේවාවක්

ලැබීම  මගීඔබගේඅයිතියකි.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ජූනි 17 වෙනි සෙනසුරාදා, 08:21
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.