අප නිවහන අප ගැන ක්‍රියාකාරිත්වය
සමාජ ආර්ථීකමය ක්‍රියාකාරිත්වය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය හා වෙනත් පොදු පහසුකමිි සැපයිමට රජය කොපමණ මුදලක් වැය කලත් එම පහසුකමිි කරා ලගාවිමට හෝ එම පහසුකමිි තමන්වෙත ලංකර ගැනිමට ජනතාවට ප්‍රවේශ නොමැතිනමිි එවැනි සේවාවලින් ලැඛෙන ප්‍රතිඵලයක් නොමැත.

එබැවින් බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවට යහපත් ප්‍රවාහන ලබාදිම උදෙසා අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරිත්වය මෙසේය.

පළාත තුළ මාර්ග සංඛ්‍යාව
433
ලියාපදිංචි වි ඇති බස්රථ සංඛ්‍යාව 6448
දෛනිකව ධාවනය වන බස්රථ සංඛ්‍යාව 5620ක් පමණ
දිනකට ධාවනය වන කිලෝමිටර් සංඛ්‍යාව 950000ක් පමණ
දිනකට උත්පාදනය වන ගමන්වාර සංඛ්‍යාව 48000ක් පමණ
දිනකට ප්‍රවාහන කරනු ලබන මගින් සංඛ්‍යාව  3800000ක් පමණ

 

බස්නැවතුමිිපල සංඛ්‍යාව 99කි.
භුමියක් සහ ගොඩනැගිලි සහිත/span> 56
මාර්ගය දෙපස 24
දිනකට ධාවනය වන කිලෝමිටර් සංඛ්‍යාව 950000ක් පමණ

 

දුර අනුව බස් මාර්ග ඛෙදියන ආකාරය

කී.මී. 10-20 - 20%
කී.මී. 20-30 - 40%
කී.මී. 30-40 - 20%
කී.මී. 40-50 - 14%
කී.මී. 50 වැඩි
- 6%

 

බස්රථ හිමිකාරිත්වය ඛෙදියන ආකාරය

 

තනිි පුද්ගල අයිිතිය

5002

බස්රථ 2 - 3

800

බස්රථ 3 - 10

600

බස්රථ 10ට වැඩි

46

මුළු එකතුව

6448
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 සැප්තැම්බර් 11 වෙනි සදුදා, 12:18
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.