අප නිවහන බාගත කිරීම ගැසට් ප්‍රඥප්තිය
ප්‍රඥප්තිය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

protocol1protocol2protocol3protocol4protocol5protocol6protocol7protocol8protocol9protocol10protocol11protocol12protocol13protocol14protocol15protocol16protocol17protocol18protocol19protocol20protocol21protocol21protocol22protocol23protocol24protocol25protocol26protocol27protocol28protocol29protocol29protocol30protocol31protocol32protocol33protocol34protocol35protocol36protocol37protocol38protocol39

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 18:00
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.