අප නිවහන බාගත කිරීම ගැසට් No-1838-11
No-1838-11 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

1838-11 S11838-11 S2

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 16:36
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.