අප නිවහන බාගත කිරීම ගැසට් No-1834-28
No-1834-28 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

1834-28 S11834-28 S21834-28 S31834-28 S41834-28 S51834-28 S61834-28 S71834-28 S8

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 16:25
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.