අප නිවහන බාගත කිරීම ගැසට් No-1834-27
1834-27 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

1834-27 S11834-27 S21834-27 S31834-27 S4

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 16:13
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.