අප නිවහන බාගත කිරීම ගැසට් No-1777-12
No- 1777-12 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

1777-12 S

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 13:37
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.