අප නිවහන බාගත කිරීම ගැසට් No-1660
No-1660 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

 

2010-06-25IV-AS 11

2010-06-25IV-AS 12

2010-06-25IV-AS 13

2010-06-25IV-AS 14

2010-06-25IV-AS 15

2010-06-25IV-AS 16

2010-06-25IV-AS 17

2010-06-25IV-AS 18

2010-06-25IV-AS 19

2010-06-25IV-AS 110

2010-06-25IV-AS 111

2010-06-25IV-AS 113

2010-06-25IV-AS 114

2010-06-25IV-AS 1152010-06-25IV-AS 116

2010-06-25IV-AS 117

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 26 වෙනි බදාදා, 12:33
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.