අප නිවහන බාගත කිරීම ගැසට්
ගැසට් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

ගැසට්

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 මාර්තු 22 වෙනි බදාදා, 17:28
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.