අප නිවහන අප ගැන නිලධාරී මණ්ඩලය මුළු සේවක සංඛ්‍යාව (2017.03.31)
Total Staff (2017.03.31) පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

 
 

සේවක සංඛ්‍යා විස්තරය

2017.03.31
                         
අනු අංකය තනතුර වැටුප් කාණ්ඩය සංඛ්‍යාව සේවක සංඛ්‍යාව    
H/O CMB 01 CMB 02 CMB 03 CMB 04 GM 01 GM 02 KLT
1 සාමාන්‍යාධිකාරී HM 1-3 1               1    
2 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) HM 1-1                      
3 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ධාවන) HM 1-1 1               1    
4 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) HM 1-1                      
5 ගණකාධිකාරී MM 1-1 1               1    
6 කළමනාකරු (පාලන) MM 1-1                      
7 කළමනාකරු (ධාවන) MM 1-1 1               1    
8 ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු MM 1-1   1 1 1 1   1   5    
9 පරිගණක පද්ධති පාලක MM 1-1 1               1    
10 අභ්‍යන්තර විගණක MM 1-1 1               1    
11 විදුහල්පති (පුහුණු පාසැල) MM 1-1                      
12 කළමනාකරු (පරියේෂණ, පුහුණු හා සැළසුම්) MM 1-1                      
13 කළමනාකරු (ව්‍යාපෘති) MM 1-1 1               1    
14 කාර්මික නිළධාරී JM 1-1 1               1    
15 ගිණුම් නිළධාරී JM 1-1   1 1 1 1 1 1 1 7    
16 පරිපාලන නිළධාරී (පාලන) JM 1-1 1 1   1 1 1 1 2 8    
17 පරිපාලන නිළධාරී (ධාවන) JM 1-1 1 1 1 1 1 2 1 1 9    
18 පරිපාලන නිළධාරී (ව්‍යාපෘති) JM 1-1 1               1    
19 තොරතුරු තාක්ෂණ නිළධාරී (පරිගණක පද්ධති පාලක) JM 1-1                      
20 අභ්‍යන්තර විගණක නිළධාරී JM 1-1 1               1    
21 උප විදුහල්පති (මධ්‍යම පුහුණු පාසැල) JM 1-1 1               1    
22 පරිපාලන නිළධාරී (පර්යේෂණ,පුහුණු හා සැළසුම්) JM 1-1 1               1    
23 මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී JM 1-1 1               1    
24 පොත් තබන්නා MA 2-1 2               2    
25 කළමනාකරණ සහකාර MA 1-1 35 7 8 6 6 15 14 9 100    
26 ස්ථාන පාලක MA 1-1 2 9 9 4 2 8 15 8 57    
27 රියදුරු උපදේශක MA 1-1 3               3    
28 මාර්ග පරීක්ෂක MA 1-1 8 9 6 2 5 7 8 5 50    
29 වෑද්දුම්කරු PL 3 2               2    
30 රියදුරු PL 3 7 1 1 1 1 1 1 1 14    
31 ආරක්ෂක නියාමක PL 1 6 3   1 2 2 2 5 21    
32 කම්කරු PL 1 3 6 3 1 2 3   1 19    
33 කාර්යාල සහායක PL 1 24   6 1 2 2 3 3 41    
34 වේලාසටහන්කරු PL 1 13 83 51 32 47 56 73 57 412    
35 ලේඛණ භාරකරු PL 1                      
එකතුව   120 122 87 52 71 98 120 93 763    
                           
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 28 වෙනි සිකුරාදා, 12:48
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.