අප නිවහන අප ගැන බලතල හා කාර්යයන් ආයතනික ව්‍යුහය
ආයතනික ව්‍යුහය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

 

ආයතනික ව්‍යුහය

OC copy1

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 15:49
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.