අප නිවහන අප ගැන නිලධාරී මණ්ඩලය ප්‍රධාන නිළධාරී මණ්ඩලය
අපගේ නිලධාරී මණ්ඩලය
# නම ස්ථානය දුරකථනය ෆැක්ස්
1 තුසිත කුලරත්න මහතා සභාපති 0112871353 0112864544
2 ජගත් පෙරේරා මහතා සමාන්‍යධිකාරි 0112871354 0112864544
3 ප්‍රසන්න මඩවල මහතා නියොජ්‍ය සමාන්‍යධිකාරි - මුල්‍ය 0112872355 0112871355
4 ජි.පි. ධර්මසේන මහතා ගණකාධිකාරි 0113178807 2871355
5 අශෝක වික්‍රමනායක මහතා නියොජ්‍ය සමාන්‍යධිකාරි - පාලන 0112569769 0112569769
6 නිපුන රවින්ද්‍ර ඒකනායක මහතා පරිගණක පද්ධති පරිපාලක 0112887870 0112871355
7 සුසන්ත රාජපක්ෂ මහතා කළමනාකරු - ව්‍යාපෘති 0115557549 0115557549
8 අතුල පෙරේරා මහතා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු - කොළඔ 01 0112421731, 0112635273 0112421731, 0112635273
9 ලක්ෂ්මින්ද්‍ර අාරියරත්න මහතා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු - කොළඹ 02 0112687327 0112687327
10 ප්‍රසන්න මඩවල මහතා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු - කොළඹ 03 0112635273 0112635372
11 අශෝක වික්‍රමනායක මහතා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු - කොළඹ 04 0112783669 0112783669
12 එස්.ඒ.යු.එස් ප්‍රේමරත්න (වැ.බ) ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු - ගම්පහ 01 0112247160 0112247160
13 තිලක් විරසිංහ මහතා ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු - ගම්පහ 02 0332226602 0332226602
14 ලලිතා පෙරේරා මෙනවිය (වැ.බ) ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු -කළුතර 0332223329 0332223329
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.