අප නිවහන සේවාවන් රියදුරු පුහුණු පාසල අයදුම් පත්‍ර
අයදුම්පත්‍රය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

 

Click Application

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 අගෝස්තු 10 වෙනි සිකුරාදා, 10:45
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.