අප නිවහන අප ගැන බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය
බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

Recruitment Procedure

 

Click Here

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 දෙසැම්බර් 24 වෙනි සදුදා, 13:11
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.