භාෂාව තෝරන්න In Sinhala Language In Tamil Language In English Language


     
අප නිවහන
මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය - බස්නාහිර පළාත පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

31841956 321772498350808 737921200163913728 n

 

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය.

දැක්ම

කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂාකාරී වු ගුණාත්මක පිරිවැය ඵලදායි මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් බිහිකිරිම.


මෙහෙවර

ප්‍රවාහන සේවා සැපයීමට අදාළ සැලසුම් සම්පාදනය කර, අදාළ යටිතල පහසුකම් සපයා,බස් හා වෙනත් මගී ප්‍රවාහන සේවා සම්පාදකයින් මඟින් පළාතේ ජනතාවට ගුණාත්මක පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සැපයීම, නියාමනය කිරීම, බස් රථ හා වෙනත් මගී ප්‍රවාහන සේවා සම්පාදකයිනට සිය ව්‍යාපාර ස්ථාවර කර ගැනීමට අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබාදීම.

                                                                                                                                                                             

 12122560 1635101703404975 6099927622933127694 n  secatry  17022518 122546391603773 592319061985103806 n

ගරු ලලිත් වනිගරත්න මහතා පළාත් මාර්ග,ප්‍රවාහන, සමුපකාර සංවර්ධන හා වාණිජ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතුයටිතළ පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන පිළිබද අමාත්‍ය

බස්නාහිර පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉඳිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.චම්පා එන්. පෙරේරා මිය

 

දේශබන්ධූ තුසිත කුළරත්න මහතා සභාපති මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය බස්නාහිර පළාත

 

 

ක්‍ෂණික ඇමතුම
Get Sinhala

රැඳී සිටින්න

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.